Verksamhet & Policy

Verksamhet & Policy 2017-11-16T12:40:17+00:00

Verksamhet Börs-PPM-Optimeringar

Börs-PPM-Optimeringar publicerar köp- och säljråd av aktier och fonder, framtagna i syfte att ge dig som läsare/prenumerant, information och råd om utvecklingen hos börsbolag och vår bästa bedömning om dess aktier och framtida utveckling.

Analyser direkt från Sveriges främsta börsanalytiker. Som prenumerant/medlem på Börs-PPM-Optimeringar får du värdefulla insikter för investeringar/placeringar. Börs-PPM-Optimeringar köper även in analyser från olika håll, bl a Börsplus och andra, från marknaden, analytikers råd och framtidsperspektiv, nämnas kan analysföretaget Stock Pipers och de större bankernas analyser. Börs-PPM-Optimeringar bevakar även dagligen bolagen på Stockholmsbörsen och de övriga internationella marknadsplatserna och dess övriga analytiker som har stor makt över en aktiekurs.

Förutom rekommendationer om hur placera tillgångarna i aktier förmedlar vi även information om hur PPM-innehavet hos var och en av oss kan utvecklas på ett ytterst förmånligt sätt. Vi kan ju fritt placera 2,5 % av pensionspengarna (18,5 % enligt lag som arbetsgivaren är skyldig att betala på den lön som erhålls/erhållits). Dessa 2,5 % är en livslång ersättning/pensionsdel som det alltid är värt att försöka placera på ett bra sätt då den direkt påverkar din och min pensionsutbetalning.

Modellerna bygger på en aktiv hantering av hur placeringarna går till.
Enkelt uttryckt – må bästa placering den senaste perioden styra var pengarna skall hamna! En slags heuristisk optimering där vi hela tiden analyserar och bedömer marknaden – normalt sker detta veckovis och kommer prenumeranterna tillhanda inför var veckas början.

Medlemmen väljer då att följa de framtagna råden eller fortsätta efter eget bevåg. Prenumeranten kan när som helst påbörja att följa Börs-PPM-Optimeringars analyser och placeringsråd eller hoppa av detta vägval och placera efter eget gottfinnande/strategi.

Det är värt att nämna att Börs-PPM-Optimeringar inte i något ögonblick förfogar över prenumerants tillgångar utan placering sker genom ett aktivt handlande från medlems/kunds sida.

Vad beträffar aktier, arbetar vi med globala alternativ, på den internationella börsmarknaden och vad beträffar PPM får vi hålla oss inom det ramverk som tillåts på den svenska fondmarknaden, c:a 800 fondbolag (november 2017).

Vi arbetar således med två helt olika system, den egna insatsen, som vi rekommenderar sker i ett månatligt sparande, f.n. är ett Investeringssparkonto mest fördelaktigt ur skattesynpunkt (du betalar en schablonskatt varje år på värdet av ditt innehav och den summa som står på kontot är därmed skattefri och kan realiseras/säljas när som helst och pengar fås inom ett par bankdagar. Det finns flera uppenbara fördelar med att spara, t ex en summa var månad. Börsen går upp och ner och vid nedgång kan man betrakta marknaden som att rea pågår och som alla vet så gäller det att passa på att handla så länge som rean pågår, dvs fortsätt att spara som vanligt och har man resurser kanske överväga att köpa/investera lite extra under nedgången.

Ränta – på ränta effekten

Det kan inte nog framhållas fördelen med att återinvestera sitt kapital år efter år (se diagram separat för hur detta fungerar på lång sikt – någon har kallat denna effekt för jordens åttonde underverk). Utvecklingen av investeringarna följer ju inte en rak linje (om man nu inte föredrar att spara i bank då man lånar ut pengar gratis till bankerna), t ex 60 månader á 500 kr ger 30 000 kr. I ställer är kurvan ökande, dvs exponentiell.

Inom placeringsrådgivning talas eller påpekas inte vanligtvis denna formidabla effekt speciellt mycket men det är bara att citera vad Warren Buffet (en av världens rikaste människor) säger om denna effekt och långsiktighet – ”Vem som helst kan bli rik på att köpa aktier men man får inte ha bråttom”.

PPM

Det andra systemet omfattar en lagstadgad del i vårt pensionssystem, PPM, de 2,5 %  av lönesumman som arbetsgivaren måste betala in månatligen och som var och en av oss kan placera efter eget gottfinnande. Vi som har medel på PPM-kontot, dvs alla födda senare än 1938, och är/har varit löntagare, disponerar förvisso inte pengarna direkt utan ingår som en del i vår pension och som betalas ut from pensionens början och livet ut.
Vi kan inte fritt placera PPM-pengar på börsen utan får välja mellan de fonder som är givna i pensionssystemet
Se länk nedan som ett bra exempel på hur man kan uppnå häpnadsväckande resultat på relativt kort tid (där en person nu får ut mer pengar i pension än vad denne hade i slutlön från sitt företag där han arbetade i c:a 40 år!!) Bara att lyfta på hatten för denna lektion i placeringsoptimering.

PPM-kapitalet har också den fördelen att den växer så länge som vi får löneersättning och som pensionär kan vi använda detta kapital och placera efter bästa förmåga.

Vi arbetar således med två helt olika placeringsalternativ som innehåller god säkerhet (börs-indexrelaterade aktier på världens största börser och där vi har (nästan) omedelbar tillgänglighet (tar c:a 2 bankdagar att sälja ett innehav), PPM – alternativ med givna ramar och som vi inte fritt disponerar men som kan ge ansenliga tillskott i pensionspengar och som alla som arbetar och får lön – faktiskt har och måste förhålla sig till, speciellt nu med tanke på att våra pensionspengar inte räcker till en skälig nivå framöver. Vår befolkning blir allt äldre och den tidigare beräknade pensionen, som byggde på basen slutlönen i arbetslivet, på c:a 80 %är nu ner i c:a 60 % och har som bas – intjänade pengar under hela pensionsperioden på 40 år

Teknisk analys

För den oerhört nyfikna och riskbenägna skara som ändå finns, kan man även ägna sig åt direktplaceringar av enskilda aktier. Vi har en medarbetare som nästan vigt sitt liv åt detta med varierande/viss framgång – Daytrading med andra ord. Man kan onekligen tjäna mycket pengar på kort tid men även förlora slantarna i samma raska takt.

Vi hänvisar till Avanza där man mer kan sätta sig in i den problematiken och få adekvat information.
Detta är då ett område som om det skulle visa sig ha stort intresse från våra kunder, kanske vi kan tänka oss att påbörja ett test och se utfall/resultat och om det skulle gå inom ramen för vår vanliga verksamhet – kräver daglig/online bevakning och agerande och i dagsläget är det inte aktuellt.

Belåning av aktier

Hävstångseffekt uppnås med belåning av aktierna, t ex en belåningsgrad av 75 % innebär att man teoretiskt kan investera fyra gånger den egna insatsen/innehavet och få en enorm uppgång av det egna kapitalet.
Förutsättningar: Stigande börs, hög belåningsgrad, låga räntor, god egen betalningsförmåga.
Risk: Börsvärdet sjunker och bank kräver då försäljning av aktier för att täcka sina risker vilket innebär förluster och kan leda till ekonomisk ruin för investeraren!

Börs-PPM-Optimeringar har en värdepapperspolicy 

  • Alla värdepappersinnehav ska anmälas till ansvarig utgivare eller av ansvarig utgivare utsedd person. Köp och försäljningar ska rapporteras senast två veckor efter genomförd affär. Rapporteringsplikt gäller även för värdepappersaffärer där medarbetaren har ett förvaltningsuppdrag eller fungerar som placeringsrådgivare för såväl familjemedlemmar som utomstående personer eller bolag.
  • Med värdepapper menas aktier, optioner, konvertibler, terminer och andra värdepappersinstrument med aktier som bas. Regelbundet fondsparande omfattas ej av anmälningsplikten.
  • Kurspåverkande information får inte utnyttjas innan den är allmänt känd.
  • Arbetsledare får inte lägga ut uppdrag som kan påverka egna värdepappersinnehav utan att samråda med ansvarig utgivare.
  • Placering i värdepapper får endast ske med avsikt att innehavstiden ska överstiga tre månader eller tills nästkommande anlys. Om särskilda skäl föreligger för kortare tidsperiod bör medarbetaren rådgöra med ansvarig utgivare. Tidsbegränsningen gäller inte vid försäljning av förlustaktier.
  • Medarbetare tillåts inte ha uppdrag eller rådgivande funktion i noterat bolag, eller bolag på väg att noteras utan tillstånd från ansvarig utgivare. Detsamma gäller för bolag som bedriver värdepappershandel eller placeringsrådgivande verksamhet.
  • Förvaltaren har rätt att köpa in – avyttra och omplacera samtliga tillgångar i portfolion efter eget gottfinnande och behöver inte något speciellt mandat för detta.